اعجاز عبید شاکر القادری سید تفسیر احمد
حافظ مظفر محسن نوید صادق ایم اے راجہ
محمد وارث فرزانہ نیناں تانیہ رحمان